Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Flash Image

Επιτόκια & Χρεώσεις
Βασικά Επιτόκια
Επιτόκια Χορηγήσεων
Τιμολόγιο Προμηθειών
(Σε ισχύ μέχρι 4/8/2019)
Τιμολόγιο Προμηθειών
(Σε ισχύ από 5/8/2019)
Δελτία Πληροφόρησης Τελών
Χρήσιμες Πληροφορίες
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις
Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων
Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων
Common Reporting Standard – CRS
Foreign Account Tax Compliance Act – “FATCA”
SEPA/ Κανονισμός (ΕΕ) 260/ 2012
BREXIT FAQ
Ενημερωτικό Υλικό
Χρήσιμες Συμβουλές
Οικονομικοί Δείκτες
Επιλεγμένες Ιστοσελίδες
Τραπεζικές Αργίες
Ωράριο Εξυπηρέτησης