• Βασικά Επιτόκια

Ύψος Βασικών Επιτοκίων Alpha Bank Cyprus Ltd  

Η Alpha Bank Cyprus Ltd ανακοινώνει το ύψος των Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας για την τριμηνία από 28 Μαΐου 2024 έως 25 Αυγούστου 2024, όπως διαμορφώνεται με αναφορά στην τιμή του Euribor 3M με ημερομηνία αξίας 28 Μαΐου 2024, ως ακολούθως:

Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣΔ) 5,808%
Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ) 7,808%
Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών Διευκολύνσεων (ΒΕΚΔ) 8,308%

Η ως άνω ανακοίνωση γίνεται στη βάση των δημοσιοποιημένων ανακοινώσεων ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2013, 20 Φεβρουαρίου 2015 και 20 Ιουλίου 2016 οι οποίες αφορούσαν στον καθορισμό των Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας.

Διαδικασία και Μεθοδολογία υπολογισμού και καθορισμού των Βασικών Επιτοκίων της Alpha Bank Cyprus Ltd

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.alphabank.com.cy

Επιτόκια Αναφοράς