• Βασικά Επιτόκια

Ύψος Βασικών Επιτοκίων Alpha Bank Cyprus Ltd

 

Η Alpha Bank Cyprus Ltd ανακοινώνει το ύψος των Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας για την τριμηνία από 27 Νοεμβρίου 2023 έως 25 Φεβρουαρίου 2024, όπως διαμορφώνεται με αναφορά στην τιμή του Euribor 3M με ημερομηνία αξίας 27 Νοεμβρίου 2023, ως ακολούθως:

Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣΔ) 5,956%
Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕ4) 7,956%
Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών Διευκολύνσεων (ΒΕΚΔ) 8,456%

Η ως άνω ανακοίνωση γίνεται στη βάση των δημοσιοποιημένων ανακοινώσεων ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2013, 20 Φεβρουαρίου 2015 και 20 Ιουλίου 2016 οι οποίες αφορούσαν στον καθορισμό των Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.alphabank.com.cy

Επιτόκια Αναφοράς