Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα:

Ασφάλεια Πυρός και Συναφών Κινδύνων για Κατοικίες

Η Alpha Bank παρέχει στους πελάτες της το σχέδιο Alpha Ασφάλιση Πυρός για Κατοικίες”. Η σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου επί της περιουσίας για κάλυψη των κινδύνων πυρός, σεισμού και άλλων συναφών κινδύνων είναι υποχρεωτική με τη χορήγηση οποιασδήποτε πιστωτικής διευκόλυνσης σε πελάτες της Τραπέζης η οποία έχει ως εξασφάλιση ακίνητη περιουσία.

Απευθύνεται:
Σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών/ διαμερισμάτων/ εξοχικών κατοικιών/ κατοικιών ή διαμερισμάτων υπό ανέγερση/ κατοικιών ή διαμερισμάτων υπό ανακαίνιση.

Καλύπτει:
Κτήριο ή/ και περιεχόμενο από φωτιά, φωτιά θάμνων, σεισμό, έκρηξη, πλημμύρα, σπάσιμο σωλήνων και άλλους συναφείς κινδύνους
Σε περίπτωση ολικής απώλειας ή καταστροφής του κτηρίου από ένα από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους θα υπάρχει ρήτρα αποζημιώσεως καινούριου για παλιό
Ποσά έως €3.000.000

Η περίοδος κάλυψης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της κάλυψης και  ανανεώνεται κάθε χρόνο.

H Tράπεζα επιχορηγεί, για τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου, το μέρος του ασφαλίστρου που αφορά τον κίνδυνο πυρός (0,90%) με την προϋπόθεση ότι:

  • χορηγείται στεγαστικό δάνειο μέσω στεγαστικών σχεδίων της τραπέζης και η ασφάλεια συνάπτεται κατά τη χορήγηση του δανείου.
  • η ασφάλεια αφορά την αντικατάσταση στα μέσα ή στη λήξη υφιστάμενου συμβολαίου με άλλη εταιρία.
  • σ' αυτές τις περιπτώσεις η προσφορά ισχύει μέχρι και ένα χρόνο μετά τη σύναψη του δανείου.                                               
Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:
1,5% επί του ασφαλισμένου ποσού του κτηρίου και του περιεχομένου με αφαιρεμένη την αξία της γης.
 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας