Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα:

Alpha Ασφάλιση Επιχειρηματία

Το σχέδιο “Alpha Ασφάλιση Επιχειρηματία” είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα προστασίας αποπληρωμής του επιχειρηματικού δανείου με χαμηλό κόστος. Στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της αποπληρωμής του δανείου σε περίπτωση απρόοπτων γεγονότων, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα εξασφαλίσεως ενός επιπλέον ποσού είτε στον ίδιο τον ασφαλιζόμενο, είτε στους δικαιούχους.

Απευθύνεται:
Σε νομικά πρόσωπα (εταιρείες) τα οποία τηρούν πιστωτικές διευκολύνσεις. Η ασφάλεια πρέπει να γίνεται στο όνομα ενός ενεργού μετόχου της εταιρείας ηλικίας 18 έως 69 ετών. Η μέγιστη ηλικία ένταξης στο σχέδιο είναι το 60ο έτος κατά τα τελευταία γενέθλια του υποψηφίου.

Καλύπτει:
Η ασφάλιση καλύπτει τον Ασφαλισμένο για τον κίνδυνο του θανάτου ή της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία όπως ορίζεται πιο κάτω, οποιοδήποτε γεγονός συμβεί πρώτο.

  • Απώλεια ζωής μέχρι τη συμπλήρωση του 70ου έτους ηλικίας κατά τα τελευταία γενέθλια του ασφαλισμένου, για το ποσό της μη εξοφλημένης διευκόλυνσης πλέον των δεδουλευμένων τόκων, με μέγιστο ποσό €200.000 ανά φυσικό πρόσωπο.
  • Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας λόγω ατυχήματος ή ασθένειας μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας κατά τα τελευταία γενέθλια του ασφαλισμένου, για το ποσό της μη εξοφλημένης διευκόλυνσης πλέον των δεδουλευμένων τόκων, με μέγιστο ποσό €200.000 ανά φυσικό πρόσωπο.

Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ασφαλισμένο κεφάλαιο στην Τράπεζα και τυχόν υπόλοιπο στους νόμιμους κληρονόμους του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση θανάτου ή στον ίδιο σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.

Η περίοδος ασφαλίσεως είναι υποχρεωτική έως την πλήρη εξόφληση του δανείου.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:
Από €1,60 ανά χιλιάδα ασφαλισμένου ποσού για ηλικίες έως 30 ετών, το οποίο αυξάνεται αναλόγως της ηλικίας. Το ασφάλιστρο καταβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση σύμφωνα με το εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου και την ηλικία του ασφαλιζόμενου κατά την έναρξη του εξαμήνου.

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας