Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα:

Alpha Ασφάλιση Δανειολήπτη

Το σχέδιο “Alpha Ασφάλιση Δανειολήπτη” είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα προστασίας αποπληρωμής των δανείων, το οποίο προστατεύει το δανειολήπτη και την οικογένειά του από τις οικονομικές συνέπειες που προκαλούνται σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης αναπηρίας του.

Απευθύνεται:
Σε φυσικά πρόσωπα ηλικίας 18 έως 69 ετών, τα οποία τηρούν πιστωτικές διευκολύνσεις στην Τράπεζα. Η μέγιστη ηλικία ένταξης στο σχέδιο είναι το 60ο έτος κατά τα τελευταία γενέθλια του υποψηφίου.

Καλύπτει:
Η ασφάλιση καλύπτει τον Ασφαλισμένο για τον κίνδυνο του θανάτου ή της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία όπως ορίζεται πιο κάτω, οποιοδήποτε γεγονός συμβεί πρώτο.

  • Απώλεια ζωής μέχρι τη συμπλήρωση του 70ου έτους ηλικίας κατά τα τελευταία γενέθλια του ασφαλισμένου, για το ποσό της μη εξοφλημένης διευκόλυνσης πλέον των δεδουλευμένων τόκων, με μέγιστο ποσό €200.000 ανά φυσικό πρόσωπο.
  • Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας λόγω ατυχήματος ή ασθένειας μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας κατά τα τελευταία γενέθλια του ασφαλισμένου, για το ποσό της μη εξοφλημένης διευκόλυνσης πλέον των δεδουλευμένων τόκων, με μέγιστο ποσό €200.000 ανά φυσικό πρόσωπο.

Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ασφαλισμένο κεφάλαιο στην Τράπεζα και τυχόν υπόλοιπο στους νόμιμους κληρονόμους του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση θανάτου του ή στον ίδιο σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.

Η περίοδος ασφαλίσεως είναι υποχρεωτική έως την πλήρη εξόφληση του δανείου.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:
Από €1,60 ανά χιλιάδα ασφαλισμένου ποσού για ηλικίες έως 30 ετών, το οποίο αυξάνεται αναλόγως της ηλικίας. Το ασφάλιστρο καταβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση σύμφωνα με το εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου και την ηλικία του ασφαλιζόμενου κατά την έναρξη του εξαμήνου.

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας