Αριθμός λογαριασμού 1
Έντυπη μορφή λογαριασμού 2
Ηλεκτρονική μορφή ΙΒΑΝ 3
Έντυπη μορφή ΙΒΑΝ 4
 
 
Υπολογισμός Ακύρωση
Σημειώσεις:
1 Αριθμός λογαριασμού χωρίς κενά ή επιπρόσθετους χαρακτήρες (13 ψηφία)
2 Αριθμός λογαριασμού όπως αυτός εμφανίζεται στην κατάσταση λογαριασμού σας
3 Αριθμός IBAN χωρίς κενά ή επιπρόσθετους χαρακτήρες
4 Αριθμός IBAN όπως αυτός εμφανίζεται στην κατάσταση λογαριασμού σας

* Η επαλήθευση των Check Digits (ψηφία ελέγχου) επικυρώνει την ορθότητα ολόκληρου του IBAN αλλά όχι και την εγκυρότητα του