Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα:
Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων

Η περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία
H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εκδίδει την Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων (Οδηγία) η οποία ρυθμίζει το Πλαίσιο Διαχείρισης Καθυστερήσεων και θεσπίζει Κώδικα Συμπεριφοράς μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των δανειοληπτών.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις δανειοληπτών αναφορικά με τις επιλογές Aναδιαρθρώσεως Οφειλών
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με θέμα «Η της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία »

Κατάλογος Υποστηρικτικών Εγγράφων για υποβολή αιτήματος ρύθμισης / αναχρηματοδότησης

Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών για Θέματα Ρυθμίσεων/ Αναδιαρθρώσεων

Τυπώστε Αρχή Σελίδας