Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα/ SEPA:

Αναλυτικές Πληροφορίες

 

Στόχος του SEPA είναι η βέλτιστη ανάπτυξη των υπηρεσιών πληρωμών. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων νομοθετημάτων, ο Κανονισμός (ΕΕ) 260/ 2012.

Ο συγκεκριμένος Κανονισμός, γνωστός και ως “SEPA end-date regulation”, θεσπίζει ομοιόμορφους κανόνες για την εκτέλεση πληρωμών (συναλλαγών μεταφορών πιστώσεως) και εισπράξεων οφειλών (αμέσων χρεώσεων) εντός των χωρών του SEPA και καθορίζει για τις Τράπεζες και πελάτες συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ώστε να λειτουργούν σε μία ενιαία αγορά πληρωμών. Ειδικότερα, στον Κανονισμό τίθενται οι όροι διενέργειας πληρωμών  και εισπράξεων οφειλών σε Ευρώ, αλλά και οι τρόποι επικοινωνίας τραπεζών με ιδιώτες και επιχειρήσεις, ώστε να λειτουργούν σε μια ενιαία αγορά πληρωμών.

Οι χώρες που ανήκουν στον SEPA είναι οι εξής:

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) – Χώρες της Ζώνης του Ευρώ (18 χώρες)

Αυστρία        

Ιρλανδία                          

Μάλτα

Βέλγιο

Ισπανία

Ολλανδία

Γαλλία

Ιταλία

Πορτογαλία

Γερμανία

Κύπρος

Σλοβακία

Ελλάδα

Λετονία

Σλοβενία

Εσθονία  

Λουξεμβούργο     

Φινλανδία

 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) – Χώρες με διαφορετικό νόμισμα (10 χώρες)

Βουλγαρία  

Μεγάλη Βρετανία

Σουηδία

Δανία

Ουγγαρία

Τσεχία

Κροατία

Πολωνία

 

Λιθουανία

Ρουμανία

 

 

Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ελβετία          

Λιχτενστάιν     

Νορβηγία

Ισλανδία  

Μονακό

Για τον πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο των χωρών και περιοχών που ανήκουν στον SEPA επιλέξτε εδώ.

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο καταναλωτής μέσω του SEPA, είτε είναι εντολέας είτε είναι δικαιούχος, είναι τα κάτωθι:

  • Ευκολία χρήσεως
  • Αυτοματοποιημένη διαδικασία
  • Ομοιομορφία τεχνικών κανόνων

Ο Κανονισμός προϋποθέτει τη χρήση κοινών πανευρωπαϊκών προτύπων και επιχειρηματικών πρακτικών. Ενδεικτικά, τα ακόλουθα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στις πληρωμές SEPA:

  • Διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN: International Bank Account Number):

Για λεπτομέρειες σχετικά με το IBAN επιλέξτε εδώ.

Προσδιορίζει το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου μιας πληρωμής. Στον SEPA, η χρήση του IBAN είναι επιβεβλημένη  και αποτελεί προαπαιτούμενο για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία εντολών πληρωμής.

  • Κωδικός αναγνώρισης τραπέζης (BIC: Business Identifier Code)

Διεθνής τυποποιημένος κωδικός, ο οποίος προσδιορίζει μοναδικά μία τράπεζα, οπουδήποτε στον κόσμο. Μία διαφορετική ονομασία για τον  BIC είναι SWIFT-Code.
Η χρήση του BIC εντός SEPA θα υφίσταται μέχρι την 31.01.2016.

  • Πρότυπο “ISO 20022 XML”:

Ένα πρότυπο για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων  όπως ορίζονται από τον ISO, το οποίο περιλαμβάνει τις εντολές πληρωμών και τις άμεσες χρεώσεις με σύνταξη XML, σύμφωνα με τους κανόνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012.

Για πρόσβαση σε πληροφόρηση που αφορά στα άρθρα του Κανονισμού  είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, επιλέξτε εδώ.

Τυπώστε Αρχή Σελίδας