Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα:

SEPA/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 260/2012

 

Υπηρεσίες Πληρωμών από την Alpha Bank

Με την εισαγωγή του Ευρώ το 2008 και τη δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ)/ Single European Payments Area (SEPA), οι καταναλωτές, εταιρίες και λοιποί οικονομικοί παράγοντες, μπορούν να διενεργούν και να δέχονται πληρωμές σε Ευρώ κάτω από ένα κοινό και ομοιόμορφο πλαίσιο κανόνων. Βασικός στόχος του SEPA είναι να αναπτυχθεί μία πανευρωπαϊκή ενοποιημένη υποδομή και ομοιόμορφο ρυθμιστικό πλαίσιο για θέματα πληρωμών.

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά:

  • Για το νέο Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012
  • Για τις μεταβολές που επέρχονται από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού για τους Ιδιώτες
  • Για τις μεταβολές που επέρχονται από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού για τις Επιχειρήσεις

 

Αναλυτικές Πληροφορίες

Ιδιώτες

Επιχειρήσεις

Συνήθη Ερωτήματα

Τυπώστε Αρχή Σελίδας