Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα:
Βασικά Επιτόκια

Ύψος Βασικών Επιτοκίων Alpha Bank Cyprus Ltd

Η Alpha Bank Cyprus Ltd ανακοινώνει το ύψος των Βασικών Επιτοκίων της Τραπέζης για την τριμηνία από 27 Μαΐου 2019 έως 25 Αυγούστου 2019, όπως διαμορφώνεται με αναφορά στην τιμή του Euribor 3 M με ημερομηνία αξίας 27 Μαΐου, ως ακολούθως:

 • Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣΔ)
 • 2,00%
 • Βασικό Επιτόκιο Τραπέζης (ΒΕΤ)
 • 4,00%
 • Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών Διευκολύνσεων (ΒΕΚΔ)
 • 4,50%

  Η ως άνω ανακοίνωση γίνεται στη βάση των δημοσιοποιημένων ανακοινώσεων ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2013, 20 Φεβρουαρίου 2015 και 20 Ιουλίου 2016 οι οποίες αφορούσαν στον καθορισμό των Βασικών Επιτοκίων της Τραπέζης.

  Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alphabank.com.cy.

  Τυπώστε Αρχή Σελίδας