Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Δάνεια Κατοικίας:
Alpha Κατοικία
 

Το Alpha Κατοικία είναι ένα στεγαστικό δάνειο το οποίο προσφέρεται σε μόνιμους κάτοικους Κύπρου για την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση ή επιδιόρθωση κατοικίας ή διαμερίσματος, την αγορά εγκεκριμένου οικοπέδου/ γης για άμεση ανέγερση κατοικίας ή τη μεταφορά υφιστάμενων στεγαστικών δανείων.

Χαρακτηριστικά:

 • Κυμαινόμενο επιτόκιο σε Ευρώ
 • Το ύψος του στεγαστικού δανείου μπορεί να καλύψει μέχρι και το 75% της αγοραστικής αξίας του ακινήτου για απόκτηση πρώτης κατοικίας και μέχρι του 70% για δεύτερη
 • Αποπληρωμή με ίσες μηνιαίες δόσεις μέχρι και 40 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος. Στη λήξη του δανείου η ηλικία του πρωτοφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 χρόνια
 • Περίοδος χάριτος μέχρι και δύο χρόνια από την πρώτη εκταμίευση του δανείου

Απαραίτητες Εξασφαλίσεις:

 • Πρώτη Υποθήκη επί του χρηματοδοτούμενου ακινήτου
 • Έκπτωση στην ασφάλεια πυρός και συναφών κινδύνων για τον πρώτο χρόνο, από την Altius Insurance
 • Εκχώρηση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής
 • Οποιεσδήποτε άλλες εξασφαλίσεις δύναται να ζητηθούν από την Τράπεζα

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια, τυχόν χρεώσεις και επιβαρύνσεις και το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ), μέσω της χρήσης αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 • Χρεωστικό επιτόκιο: 1,85% (Κυμαινόμενο, Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων = 2,00% - περιθώριο 0,15%), €1745,75 έξοδα συνομολόγησης και ετοιμασίας εγγράφων, χαρτόσημα, τέλη εκτίμησης ακινήτου, κτηματολογικά τέλη.
 • Συνολικό ποσό της πίστωσης: €100.000
 • Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ): 1,96% (υπολογίστηκε στις 25/01/2019)
 • Διάρκεια σύμβασης πίστωσης: 40 χρόνια (480 μήνες)
 • Συνολικό ποσό: €141.410,23, Ποσό δόσεων: €294,60 (480 μηνιαίες δόσεις)
 • Άλλες χρεώσεις που περιλαμβάνονται στο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ): αρχικά τραπεζικά έξοδα, έξοδα χαρτοσήμων εγγράφων/ υποθηκών, έξοδα υποθήκης και εκτιμήσεων
 • Άλλα αναμενόμενα έξοδα για τον δανειολήπτη που δεν περιλαμβάνονται στο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ): το κόστος ασφάλειας ζωής για τον δανειολήπτη και ασφάλειας πυρός / σεισμού για το υποθηκευμένο ακίνητο
 • Η χορήγηση του δανείου υπόκειται στην παραχώρηση ικανοποιητικών εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Προειδοποίηση: Εάν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σας, μπορεί να χάσετε το σπίτι σας.

Προειδοποίηση: Υπάρχουν χρεώσεις εάν εξοφλήσετε νωρίτερα το δάνειο σας.

Προειδοποίηση: Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση δανείου εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της, νοουμένου ότι δεν  έχει εκταμιευτεί οποιοδήποτε ποσό το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης.

 

 

Τυπώστε Αρχή Σελίδας