Επικοινωνία Δομή Όροι Χρήσεως Ιστοσελίδας Πολιτική για Cookies ENGLISH Русский  
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Δάνεια Κατοικίας:
Alpha Κατοικία
 

Το Alpha Κατοικία είναι ένα στεγαστικό δάνειο το οποίο προσφέρεται σε μόνιμους κάτοικους Κύπρου για την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση ή επιδιόρθωση κατοικίας ή διαμερίσματος, την αγορά εγκεκριμένου οικοπέδου/ γης για άμεση ανέγερση κατοικίας ή τη μεταφορά υφιστάμενων στεγαστικών δανείων.

Χαρακτηριστικά:

  • Κυμαινόμενο επιτόκιο σε Ευρώ
  • Το ύψος του στεγαστικού δανείου μπορεί να καλύψει μέχρι και το 75% της αγοραστικής αξίας του ακινήτου για απόκτηση πρώτης κατοικίας και μέχρι του 70% για δεύτερη
  • Αποπληρωμή με ίσες μηνιαίες δόσεις μέχρι και 40 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος. Στη λήξη του δανείου η ηλικία του πρωτοφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 χρόνια
  • Περίοδος χάριτος μέχρι και δύο χρόνια από την πρώτη εκταμίευση του δανείου
  • Δυνατότητα παραχώρησης επιπρόσθετων πιστωτικών διευκολύνσεων για κάλυψη προσωπικών/ καταναλωτικών αναγκών

Απαραίτητες Εξασφαλίσεις:

  • Πρώτη Υποθήκη επί του χρηματοδοτούμενου ακινήτου
  • Έκπτωση στην ασφάλεια πυρός και συναφών κινδύνων για τον πρώτο χρόνο, από την Altius Insurance
  • Εκχώρηση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής
  • Οποιεσδήποτε άλλες εξασφαλίσεις δύναται να ζητηθούν από την Τράπεζα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Σε περίπτωση που δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις του παρόντος ενυπόθηκου δανείου σας, διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη ιδιοκτησία που εξασφαλίζει το παρόν δάνειο.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια, τυχόν χρεώσεις και επιβαρύνσεις και το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε.), μέσω της χρήσης αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

• Ποσό Χορήγησης: €100.000

• Διάρκεια χορήγησης: 40 έτη

• Ποσό, συχνότητα και αριθμός δόσεων: €315,57 (480 μηνιαίες δόσεις)

• Συνολικό ποσό αποπληρωμής: €151.474,55

• ΣΕΠΕ κατά τις 13/08/2018: 2,37%

• Βασικό Επιτόκιο: Κυμαινόμενο ΒΕΣΔ [Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων Της Τράπεζας] 2,00%

• Περιθώριο επιτοκίου: 0,25%

• ’λλες χρεώσεις που περιλαμβάνονται στο ΣΕΠΕ: αρχικά τραπεζικά έξοδα, έξοδα χαρτοσήμων εγγράφων/ υποθηκών, έξοδα υποθήκης και εκτιμήσεων

• ’λλα αναμενόμενα έξοδα για τον δανειολήπτη που δεν περιλαμβάνονται στο ΣΕΠΕ: το κόστος ασφάλειας ζωής για τον δανειολήπτη και ασφάλειας πυρός / σεισμού για το υποθηκευμένο ακίνητο

• Η χορήγηση του δανείου υπόκειται στην παραχώρηση ικανοποιητικών εμπράγματων εξασφαλίσεων

Προειδοποίηση: Η Alpha Bank δύναται να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα και να αποσύρει οποιονδήποτε σχέδιο κατά την κρίση της

Προειδοποίηση: Εάν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σας, μπορεί να χάσετε το σπίτι σας

Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.
Τυπώστε Αρχή Σελίδας