Επικοινωνία Δομή Όροι & Προϋποθέσεις ENGLISH Русский  
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Δάνεια Κατοικίας:
Alpha Κατοικία
 

Το Alpha Κατοικία είναι ένα στεγαστικό δάνειο το οποίο προσφέρεται σε μόνιμους κάτοικους Κύπρου για την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση ή επιδιόρθωση κατοικίας ή διαμερίσματος, την αγορά εγκεκριμένου οικοπέδου/ γης για άμεση ανέγερση κατοικίας ή τη μεταφορά υφιστάμενων στεγαστικών δανείων.

Χαρακτηριστικά:

  • Κυμαινόμενο επιτόκιο σε Ευρώ
  • Το ύψος του στεγαστικού δανείου μπορεί να καλύψει μέχρι και το 75% της αγοραστικής αξίας του ακινήτου για απόκτηση πρώτης κατοικίας και μέχρι του 70% για δεύτερη
  • Αποπληρωμή με ίσες μηνιαίες δόσεις μέχρι και 40 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος. Στη λήξη του δανείου η ηλικία του πρωτοφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 χρόνια
  • Περίοδος χάριτος μέχρι και δύο χρόνια από την πρώτη εκταμίευση του δανείου
  • Δυνατότητα παραχώρησης επιπρόσθετων πιστωτικών διευκολύνσεων για κάλυψη προσωπικών/ καταναλωτικών αναγκών

Απαραίτητες Εξασφαλίσεις:

  • Πρώτη Υποθήκη επί του χρηματοδοτούμενου ακινήτου
  • Έκπτωση στην ασφάλεια πυρός και συναφών κινδύνων για τον πρώτο χρόνο, από την Altius Insurance
  • Εκχώρηση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής
  • Οποιεσδήποτε άλλες εξασφαλίσεις δύναται να ζητηθούν από την Τράπεζα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Σε περίπτωση που δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις του παρόντος ενυπόθηκου δανείου σας, διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη ιδιοκτησία που εξασφαλίζει το παρόν δάνειο.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια, τυχόν χρεώσεις και επιβαρύνσεις και το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε.), μέσω της χρήσης αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ΣΕΠΕ= 2,62%: Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) υπολογίστηκε για στεγαστικό δάνειο €100.000, 40 χρόνια αποπληρωμή, με κυμαινόμενο επιτόκιο (Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων 2,00% + περιθώριο 0,50%), αρχικά τραπεζικά έξοδα, έξοδα χαρτοσήμων εγγράφων/ υποθηκών, έξοδα υποθήκης και εκτιμήσεων, με ενδεικτική δόση €329,09 (480 δόσεις, με συνολικό πληρωτέο ποσό 157.962,61). Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαραίτητη εξασφάλιση: Υποθήκη, ασφάλεια πυρός / σεισμού και ασφάλεια ζωής, το κόστος των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του Σ.ΕΠ.Ε. Η χορήγηση του δανείου υπόκειται στην παραχώρηση ικανοποιητικών εμπράγματων εξασφαλίσεων. Η Alpha Bank δύναται να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα και να αποσύρει οποιονδήποτε σχέδιο κατά την κρίση της. Το επιτόκιο και η δόση μπορούν μελλοντικά να τροποποιηθούν. Διατρέχετε τον κίνδυνο απώλειας της ακίνητης περιουσίας σας εάν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις σας.

 

Τυπώστε Αρχή Σελίδας