Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα
Τιμές Συναλλάγματος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι πιο πάνω συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται στις ισοτιμίες που η Τράπεζα λαμβάνει από συνήθεις πηγές πληροφοριών (όπως Thomson Reuters ή Bloomberg) και στο περιθώριο που καθορίζει η Τράπεζα με βάση το λειτουργικό της κόστος και το κόστος αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου. Οι προαναφερόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες, ισχύουν για συναλλαγές που διεκπεραιώνονται μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τραπέζης κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας της Τραπέζης, καθώς και για εντολές συναλλαγών που καταχωρούνται μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής υπηρεσίας Alpha Express Banking , για ποσά μέχρι EUR20.000 ή το ισόποσο αυτού σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Για συναλλαγές που αφορούν ποσά πάνω από EUR 20.000 ή το ισόποσο αυτού σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, οι ισοτιμίες θα παρέχονται από τα καταστήματα της Τραπέζης και μπορεί να διαφέρουν από τις δημοσιευμένες τιμές. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ισοτιμίες αυτές κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας