Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες:
ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το Σχέδιο «Εστία» είναι ένα ειδικό κυβερνητικό σχέδιο που έχει καταρτιστεί από την Κυβέρνηση και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η Τράπεζα έχει αποφασίσει να συμμετάσχει στο Σχέδιο και για τον λόγο αυτό υπέγραψε το Μνημόνιο Συναντίληψης  με την Κυβέρνηση.

Σκοπός / Βασικές Αρχές

Σκοπός του Σχεδίου, είναι η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και η προστασία της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών.

Οι δανειολήπτες, στο τέλος κάθε έτους, θα λαμβάνουν από την Κυβέρνηση χορηγία ίση με το ένα τρίτο (1/3) των δόσεων του δανείου τους, υπό την προϋπόθεση ότι αποπληρώνουν στην Τράπεζά τα δύο τρίτα (2/3) των μηνιαίων δόσεων του αναδιαρθρωμένου δανείου Κύριας Κατοικίας.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

1. Κριτήρια Πιστωτικών Διευκολύνσεων:
Το Σχέδιο αφορά Πιστωτικές Διευκολύνσεις, ανεξαρτήτως νομίσματος, που πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Οι Πιστωτικές Διευκολύνσεις ήταν κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 Μη Εξυπηρετούμενες Πιστωτικές Διευκολύνσεις.

(β) Η Αγοραία Αξία της Κύριας Κατοικίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000), όπως αυτή θα προκύψει από την/τις εκτίμηση/εις που θα διεξαχθεί/ουν.

2. Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια Αιτητών:
Οι Αιτητές θα πρέπει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Εστία, να πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια, ώστε να καθίστανται δικαιούχοι της Χορηγίας:

(α) Το συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα του Αιτητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2017 και 2018:

1. τις €60.000 για οικογένεια με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα;

2. τις €55.000 για οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα;

3. τις €50.000 για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα;

4. τις €45.000 για οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο;

5. τις €35.000 για οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα;

6. τις €20.000 για μονήρη νοικοκυριά.

Νοείται περαιτέρω ότι, τα παραπάνω ισχύουν και για μονογονεϊκές οικογένειες.

(β) Τα Υπόλοιπα Καθαρά Οικογενειακά Περιουσιακά Στοιχεία του Αιτητή δεν θα πρέπει για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2016, 2017 και 2018, να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το ογδόντα τοις εκατόν (80%) της Αγοραίας Αξίας της Κύριας Κατοικίας, όπως αυτή θα προκύψει από την εκτίμησή της, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000).

(γ) Ο Αιτητής θα πρέπει να είναι Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2013 και εντεύθεν. Η συνεχής διαμονή δεν διακόπτεται αν απουσίαζε: (α) για μέχρι ένα (1) μήνα κάθε έτος, (β) για λήψη θεραπείας για λόγους υγείας και (γ) προσωρινά για σπουδές.

Οφέλη

Το Σχέδιο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για αναδιάρθρωση των οικονομικών υποχρεώσεων δικαιούχων δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τα δάνειά  τους τα οποία είναι εξασφαλισμένα με την Κύρια Κατοικία τους.

Οι δικαιούχοι δανειολήπτες που θα αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους στο πλαίσιο του Σχεδίου, θα τύχουν των πιο κάτω ωφελημάτων:

  • Ελάφρυνση του χρέους τους.
  • Καταβολή του 1/3 των δόσεων του αναδιαρθρωμένου δανείου τους (τόκους και κεφάλαιο) από το Κράτος.
  • Μικρότερη δόση και χαμηλό επιτόκιο
  • Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής ανάλογα με την ηλικία του δανειολήπτη.

Υποβολή Αίτησης

Για την συμμετοχή στο σχέδιο απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης βάσει προκαθορισμένου εντύπου.

Για να τυπώσετε το έντυπο αίτησης και τον οδηγό συμπλήρωσης της αίτησης πατήστε εδώ:

Έντυπο Αίτησης

Οδηγός Συμπλήρωσης Έντυπου Αίτησης 

Οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προς την Τράπεζα, πλήρως συμπληρωμένες και συνοδευόμενες από όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται σε αυτήν, όπως παρουσιάζονται στο Μνημόνιο Συναντίληψης.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Τράπεζα και ακολούθως θα προωθηθούν στο Αρμόδιο Φορέα ο οποίος θα λάβει την τελική απόφαση για έγκριση ή απόρριψη της αίτησης.

Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από τις 02/09/2019 μέχρι τις 15/11/2019.

Στις περιπτώσεις που ο δανειολήπτης δεν πληροί τα κριτήρια για συμμετοχή στο Σχέδιο, η Τράπεζα είναι διατεθειμένη να προσφέρει εναλλακτικά προϊόντα αναδιάρθρωσης του δανείου του.

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε ένα από τα πιο κάτω σημεία εξυπηρέτησης της Alpha Bank Cyprus Ltd ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:

  • Κέντρο Καθυστερήσεων Πάφου, 26880039
  • Διεύθυνση Διευθετήσεως Οφειλών Λευκωσίας, 22885854
  • Κεντρικό Κατάστημα Λεμεσού, 25881000
  • Κεντρικό Κατάστημα Λάρνακας, 24884000
  • Κεντρικό Κατάστημα Παραλιμνίου, 23883300
  • Κατάστημα Πόλης Χρυσοχούς, 26880940

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες  σχετικά με τους τελικούς όρους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Εστία, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο που έχει δημοσιευθεί από τις αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες:

Πατήστε εδώ

Αναμένουμε την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας έτσι ώστε μαζί να επιτύχουμε τη βιώσιμη λύση αναδιάρθρωσης που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας