Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Καταναλωτικά Δάνεια:
Alpha Προσωπικό Δάνειο

Προσωπικό δάνειο που προσφέρεται με σκοπό την κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας και την αγορά καταναλωτικών αγαθών. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

 • Δάνειο τακτής προθεσμίας για ιδιώτες σε ΕΥΡΩ
 • Κάλυψη μέχρι και 100% των προσωπικών σας αναγκών  
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου
 • Διάρκεια μέχρι 8 χρόνια
 • Άνοιγμα λογαριασμού Alpha 100 και έκδοση Alpha Bank Enter Mastercard
 • Συνδεδεμένα προϊόντα όπως κάρτες, όριο υπεραναλήψεως, Alpha Express Banking

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια, τυχόν χρεώσεις και επιβαρύνσεις και το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ), μέσω της χρήσης αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 • Χρεωστικό επιτόκιο: 6,20% (Κυμαινόμενο, Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών Διευκολύνσεων = 4,50% + περιθώριο 1,70%), €100,35 έξοδα συνομολόγησης, ετοιμασίας εγγράφων και χαρτόσημα.
 • Συνολικό ποσό της πίστωσης: €10.000
 • Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ): 6,58% (υπολογίστηκε στις 04/06/2018)
 • Διάρκεια σύμβασης πίστωσης: 8 χρόνια (96 μήνες)
 • Συνολικό ποσό: €12.672,96, Ποσό δόσεων: €132,01 (96 μηνιαίες δόσεις)

Για την έγκριση ή τη χορήγηση της πίστωσης είναι απαραίτητη η εκχώρηση ασφάλειας ζωής από τον δανειολήπτη προς όφελος της Τραπέζης, το κόστος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί και ως εκ τούτου δεν συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Επιτοκίου (ΣΕΠΕ).

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Προειδοποίηση: Η χορήγηση του δανείου υπόκειται στην παραχώρηση επαρκών εγγυήσεων που προσφέρονται υπέρ της Alpha Bank.

Προειδοποίηση: Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση δανείου εντός 14 ημερών από την υπογραφή της ή από την ημερομηνία παραλαβής των όρων της σύμβασης δανείου, σε περίπτωση που αυτή έπεται της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. 

 

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας