Επικοινωνία Δομή Όροι & Προϋποθέσεις ENGLISH Русский  
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Καταναλωτικά Δάνεια:
Alpha Προσωπικό Δάνειο

Προσωπικό δάνειο που προσφέρεται με σκοπό την κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας και την αγορά καταναλωτικών αγαθών. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

  • Δάνειο τακτής προθεσμίας για ιδιώτες σε ΕΥΡΩ
  • Κάλυψη μέχρι και 100% των προσωπικών σας αναγκών  
  • Κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου
  • Διάρκεια μέχρι 8 χρόνια
  • Άνοιγμα λογαριασμού Alpha 100 και έκδοση Alpha Bank Enter Mastercard
  • Συνδεδεμένα προϊόντα όπως κάρτες, όριο υπεραναλήψεως, Alpha Express Banking

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια, τυχόν χρεώσεις και επιβαρύνσεις και το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε.), μέσω της χρήσης αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ΣΕΠΕ= 6,24%: Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) υπολογίστηκε στις 12/03/2018 για προσωπικό δάνειο €10.000, 8 χρόνια αποπληρωμή, με κυμαινόμενο επιτόκιο (Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών Διευκολύνσεων = 4,50% + περιθώριο 0,70%, με αρχικά τραπεζικά έξοδα €357,50 με ενδεικτική δόση €127,26. Στο ΣΕΠΕ περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης, αρχικά τραπεζικά και εκτιμητικά έξοδα, καθώς και τέλος για εγγραφή Υποθήκης (1%) που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο. Το παράδειγμα προϋποθέτει ότι ο πελάτης θα προσκομίσει ασφάλεια ζωής και ασφάλεια πυρός οι οποίες θα εκχωρηθούν και το ακίνητο θα υποθηκευτεί προς όφελος της Τράπεζας, το κόστος των οποίων δεν μπορεί να εκτιμηθεί και ως εκ τούτου δεν συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του ΣΕΠΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει το προϊόν ανά πάσα στιγμή. Η Τράπεζα δύναται να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο κατά την κρίση της. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:   Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις σε οποιοδήποτε δάνειο που εξασφαλίζεται με υποθήκη στην ακίνητη περιουσία σας.

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας