Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Καταναλωτικά Δάνεια:
Όριο Υπεραναλήψεως

Το όριο υπεραναλήψεως σε τρεχούμενο λογαριασμό παρέχει αυξημένη ρευστότητα για κάλυψη οποιωνδήποτε σταθερών ή έκτακτων προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών.


Χαρακτηριστικά:
  • Ύψος ορίου υπεραναλήψεως ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε πελάτη και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.*
  • Κυμαινόμενο επιτόκιο.
  • Αναλήψεις χωρίς προειδοποίηση.
  • Δωρεάν παροχή πάγιων τραπεζικών εντολών με το άνοιγμα του λογαριασμού
  • Ευελιξία στις καθημερινές συναλλαγές με έκδοση: 
    - Βιβλιαρίου επιταγών, και
    - Χρεωστικής κάρτας Alpha Bank Enter Mastercard για αναλήψεις μετρητών και αγορές σε όλο τον κόσμο
  • Ενημέρωση για το υπόλοιπο και την κίνηση του λογαριασμού με μηνιαία αναλυτική κατάσταση λογαριασμού καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής μας υπηρεσίας Alpha Express Banking.

* Προσωπικές εγγυήσεις πιθανόν να ζητηθούν

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια, τυχόν χρεώσεις και επιβαρύνσεις και το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (Σ.Ε.Π.Ε.), μέσω της χρήσης αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Τυπώστε Αρχή Σελίδας