Ποσό δανείου:
Διάρκεια δανείου:  χρόνια
Ετήσιο Επιτόκιο:
 %     π.χ 7,25