Επικοινωνία Δομή Όροι & Προϋποθέσεις ENGLISH Русский  
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες / Επιχειρηματικά Δάνεια:
Χρηματοδότηση Κυπριακών Επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

 

Η Alpha Bank εισάγει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ένα Πρόγραμμα Χρηματοδοτήσεως με ευνοϊκούς όρους, με απώτερο σκοπό τη στήριξη των αναπτυξιακών προσπαθειών των Κυπριακών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, μέσω του Προγράμματος της ΕΤΕπ “Θέσεις απασχόλησης για νέους” (Jobs for Youth), προωθεί και υποστηρίζει την απασχόληση νέων και την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στις επιλέξιμες Κυπριακές επιχειρήσεις θα ανέλθει σε €53,4 εκατ.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Κυπριακές Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο ή/και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών, και αφορά στην χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων, αλλά και των αναγκών τους σε κεφάλαιο κινήσεως. Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις που εργοδοτούν έως 3.000 υπαλλήλους, ως ακολούθως:

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 υπαλλήλους)
 • Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (250 έως 3.000 υπαλλήλους)

Κατηγορίες Χρηματοδοτήσεως:

 • Αγορά, ανακαίνιση ή και επέκταση περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης της γης, μόνο εάν είναι τεχνικά σημαντική για τις επενδύσεις.
 • Αγορά ευρεσιτεχνίας ή και άδειας, όπου θεωρούνται αναγκαίες για την τεχνική εφαρμογή της επενδύσεως.
 • Επένδυση σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, δηλαδή:
  • Κόστος αναπτύξεως, σχεδιασμού και χρηματοδοτήσεως κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός περιουσιακού στοιχείου
  • Έξοδα αναπτύξεως και έρευνας, αμοιβές, ακαθάριστοι μισθοί άμεσα συνδεδεμένοι με την έρευνα και την ανάπτυξη
  • Δημιουργία δικτύων διανομής στην εγχώρια αγορά ή σε άλλες αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Μεσοπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες ανάγκες κεφαλαίου κινήσεως
 • Αλλαγή γενεάς (π.χ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή επιχειρηματική αλλαγή συνδεόμενη με το προσωπικό, η οποία επιτρέπει τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας της εν λόγω επιχειρήσεως. Σημειώνεται ότι, η δυνατότητα χρηματοδοτήσεως περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου και ο αγοραστής και η οντότητα προς πώληση αποτελούν επιλέξιμες επιχειρήσεις και η συνολική ανάγκη χρηματοδοτήσεως για τη λειτουργία αυτή δεν υπερβαίνει τα €5 εκατ. (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων). Η απόκτηση επιχειρήσεων κάτω από άλλες συνθήκες, δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση.

Χαρακτηριστικά Χρηματοδοτήσεως:

 • Προνομιακό επιτόκιο για όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις και ακόμη ευνοϊκότερο επιτόκιο για επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια του Προγράμματος “Θέσεις απασχόλησης για Νέους”
 • Διάρκεια δανείου μεταξύ 2 και 12 ετών συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος κεφαλαίου
 • Περίοδος χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες
 • Όριο υπεραναλήψεως για κεφάλαιο κινήσεως με ελάχιστη διάρκεια 2 έτη
 • Εξασφαλίσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της Τραπέζης.

Κριτήρια Συμμετοχής:

Προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις πρέπει να:

 • Είναι αυτόνομες ή συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις
 • Έχουν έδρα εντός της Κυπριακής επικράτειας
 • Επενδύσουν στην Κυπριακή επικράτεια ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Να λειτουργούν εντός της Κυπριακής επικράτειας ή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δυνατότητα συμμετοχής ΔΕΝ μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις, ή οι αιτούμενες συναλλαγές, για τις οποίες ισχύει οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

 • Δραστηριοποίηση στον τομέα της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 • Παραγωγή όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού και υποδομών, εξοπλισμού και υποδομών, που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθερίας (π.χ. φυλακές, κρατητήρια οποιασδήποτε μορφής) ή την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων
 • Δραστηριότητες που αφορούν τυχερά παιχνίδια και σχετικό εξοπλισμό
 • Παραγωγή, επεξεργασία ή εμπορία καπνού
 • Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ζωντανά ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν μπορεί να διασφαλισθεί, κατά την κρίση της ΕΤΕπ, η συμμόρφωση με τη “Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Προστασία των Σπονδυλωτών Ζώων που χρησιμοποιούνται για Πειραματικούς και άλλους Επιστημονικούς Σκοπούς”
 • Δραστηριότητες που συνεπάγονται/ προκαλούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δεν μετριάζονται σε μεγάλο βαθμό ή/ και αντισταθμίζονται κατά την κρίση της ΕΤΕπ
 • Τομείς που θεωρούνται δεοντολογικά ή ηθικά αμφισβητήσιμοι ή απαγορεύονται από το εθνικό δίκαιο, για παράδειγμα, έρευνες στην ανθρώπινη κλωνοποίηση
 • Δραστηριότητες που αφορούν στην αγορά και ανάπτυξη ακινήτων
 • Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, για παράδειγμα, αγορά μετοχών ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα
 • Αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού ( intangible assets ) η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρή θέση στην αγορά (μερίδιο πέραν του 20% της σχετικής αγοράς), η αγορά αδειών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων
 • Οποιουσδήποτε άλλους τομείς που αναφέρονται ως μη επιλέξιμοι τομείς στον κατάλογο κωδικών NACE που αποστέλλεται από την ΕΤΕπ προς την Τράπεζα.

Κριτήρια Συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Θέσεις απασχόλησης για νέους”:

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα “Θέσεις απασχόλησης για νέους”, θα επωφεληθούν από ευνοϊκότερους όρους και θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω κριτήρια:

 • Έχουν προσλάβει κατά τους τελευταίους 6 μήνες και εξακολουθούν να εργοδοτούν ή σκοπεύουν να προσλάβουν τουλάχιστον ένα νεαρό άτομο (5 για τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) μέσα στους επόμενους 6 μήνες από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου
 • Προσφέρουν επαγγελματική εκπαίδευση σε νεαρά άτομα, ή πρακτική άσκηση/ εκπαιδευτικά προγράμματα για νεαρά άτομα
 • Έχουν ενεργό συμφωνία συνεργασίας με τεχνικό κολέγιο ή σχολείο ή πανεπιστήμιο για να εργοδοτούν νεαρά άτομα.

Πλεονεκτήματα προς τις Επιχειρήσεις:

Στις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια για παροχή χρηματοδοτήσεως μέσω του Προγράμματος που προσφέρεται σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, θα παρέχεται από την Τράπεζα ουσιαστικό οικονομικό πλεονέκτημα. Συγκεκριμένα, το επιτόκιο της χορηγήσεως θα είναι κατά τουλάχιστον 0,50% χαμηλότερο σε σχέση με το επιτόκιο που θα χρέωνε η Τράπεζα για την ίδια χρηματοδότηση χωρίς συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα της ΕΤΕπ “Θέσεις απασχόλησης για νέους”, θα επωφεληθούν από επιπλέον οικονομικό πλεονέκτημα ύψους 0,50% στο επιτόκιο. Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό οικονομικό πλεονέκτημα που θα παραχωρείται από την Τράπεζα στην επιχείρηση θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 1,00% ανά έτος σε σύγκριση με το επιτόκιο που θα χρέωνε η Τράπεζα για το ίδιο δάνειο χωρίς συμμετοχή στα Προγράμματα της ΕΤΕπ.

Σημαντικές Πληροφορίες:

 • Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση για χρηματοδότηση εάν δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις
 • Για την παραχώρηση των διευκολύνσεων συνεπάγεται η πληρωμή εξόδων ετοιμασίας νομικών εγγράφων και εξόδων παραχωρήσεως δανείου
 • Οι χορηγήσεις που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος θα περιλαμβάνουν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) υπό την μορφή χορηγήσεως διευκολύνσεων με ευνοϊκό επιτόκιο και συνεπώς θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους που θέτουν οι σχετικοί Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για χρηματοδοτήσεις μέχρι €150.000 επικοινωνήστε στο 22888888/ Για χρηματοδοτήσεις πέραν των €150.000 επικοινωνήστε στο 22888924.

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας