Δομή
 
Ιδιώτες Επιχειρήσεις Διεθνείς Πελάτες

Αρχική Σελίδα / Ιδιώτες / Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα:

Alpha Προσωπικών Ατυχημάτων

H Alpha Bank, σε συνεργασία με την Altius Insurance, σας προσφέρει το νέο Τραπεζοασφαλιστικό Προϊόν Alpha Προσωπικών Ατυχημάτων”, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά από την Τράπεζα και παρέχει σε εσάς και τους οικείους σας ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος.

Το προϊόν σας εξασφαλίζει οικονομική αποζημίωση στις περιπτώσεις απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα, καθώς και κάλυψη δαπανών περίθαλψης εξαιτίας ατυχήματος, με βάση τα ανώτατα όρια που προβλέπονται.

Το Alpha Προσωπικών Ατυχημάτων” προσφέρεται σε δύο επιλογές ως εξής:

Βασικές Καλύψεις

Ποσό Αποζημίωσης

Σχέδιο Α

Σχέδιο Β

Απώλεια ζωής από ατύχημα

€7.500

€15.000

Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα  

€7.500

€15.000

Ιατρικά έξοδα εξαιτίας ατυχήματος

€500

€1.000

Ετήσιο ασφάλιστρο

€20

€37

Βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

  • Προσφέρεται με ιδιαίτερα χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο
  • Παρέχει ουσιαστικές και χρήσιμες καλύψεις
  • Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε ιατρικές εξετάσεις για την σύναψή του
  • Το συμβόλαιο εκδίδεται και παραδίδεται στον πελάτη άμεσα
  • Ισχύει για ένα έτος με δυνατότητα αυτόματης ετήσιας ανανέωσης
  • Σας αποζημιώνει με απλές και γρήγορες διαδικασίες.     

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο προϊόν:

  • Να είστε μόνιμος κάτοικος Κύπρου ηλικίας από 18 έως 69 ετών
  • Να έχετε επαγγελματική απασχόληση χαμηλού κινδύνου
  • Να είστε κάτοχος λογαριασμού όψεως της Τραπέζης.

Σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις του Προϊόντος αυτού, παραθέτουμε κατάσταση με τα επαγγέλματα που εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από το Προϊόν. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα αποδεκτά επαγγέλματα, τα οποία καλύπτονται από το Alpha Προσωπικών Ατυχημάτων, μπορείτε να απευθύνεστε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank.

Σε περίπτωση ατυχήματος*, μπορείτε να αποταθείτε απευθείας στην Altius Insurance για να υποβάλετε την απαίτησή σας (Claim). Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συμπληρωθεί το ειδικό έντυπο, να επισυναφτούν όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και ακολούθως να παραδοθούν στην Altius Insurance, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος.

Επισκεφθείτε λοιπόν οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank για να ενημερωθείτε περαιτέρω για το Alpha Προσωπικών Ατυχημάτων”, να υποβάλετε την αίτησή σας και να λάβετε επί τόπου το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

*Ορισμός: Ατύχημα είναι κάθε γεγονός που προκλήθηκε από τυχαία αιτία που δεν αναμενόταν και ήταν ξαφνική και δεν εξαιρείται από αυτό το Ασφαλιστήριο και που προκάλεσε σωματική βλάβη ή τραύμα στον Ασφαλισμένο από βίαια τυχαία εξωτερικά μέσα, ορατά και απόλυτα ανεξάρτητα από την θέληση του.
 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας